Hopp til innhold
Laparoscopi.no

Film og Artikler

Filter:
Vena cava tumor trombe, robotassistert laparoskopisk eksisjon

Vena cava tumor trombe, robotassistert laparoskopisk eksisjon

Lokalavansert nyrecancer har en tendens til å invadere blodkar og lage tumortromber. Ved nyrekreft opptrer intravasculær tumor trombe i 5-10 % av tilfellene (tall fra USA). Kirurgi med radikal nefrektomi og reseksjon av intracaval tumor trombe er den eneste måten å oppnå lokal sykdomskontroll på. Denne typen kirurgi gir brukbar onkologisk sykdomskontroll hos halvparten av pasientene. Ubehandlet er prognosen dårlig. I en studie av Reese et al. 2013 hadde pasienter med nyrecellecarcinom og samtidig tumor trombe i vena cava median overlevelse på 5 måneder, og ett års sykdomsspesifikk overlevelse på 29%. I en studie fra Haddad et al. 2014 hadde pasienter som fikk utført radikal kirurgi med nefrektomi og reseksjon cava tumor trombe Level 3 hele 50 % 5 års cancerspesifikk overlevelse uten metastaser. Inndeling av vena cava (VC) tumor trombe deles inn i 4 nivåer (Levels); Level 1 hvor tromben strekker seg inn i VC, men under 2 cm utover inngangen til nyrevenen. Level 2 hvor tromben strekker seg inn i VC, men mer enn 2 cm utover inngangen til nyrevenen, men under avgangen av levervenene. Level 3 hvor tromben strekker seg over avgangen av levervenene, men ikke over diafragma. Level 4 hvor tromben strekker seg over diafragma. Filmen viser en robotassistert laparoskopisk radikal høyresidig nefroadrenalektomi med eksisjon av en Level 2 vena cava tumor trombe.
Paragangliom - robotassistert laparoskopisk eksisjon

Paragangliom - robotassistert laparoskopisk eksisjon

Paragangliom (PG) utgår fra paraganglier, biorganer fra det perifere nervesystemet og som derved kan finnes omtrent overalt i kroppen. PG er en abnormal vekst av en spesiell type nerveceller, såkalte kromafine celler, som har viktige oppgaver i kroppen, f. eks. i forhold til å regulere blodtrykket. Når disse cellene vokser unormalt eller abnormt, danner de svulster, paragangliomer. Når denne abnorme veksten skjer i binyre, kalles det et feokromocytom, foregår veksten i en annen del av kroppen kalles det et paragangliom. PG er sjeldne svulster. De er stort sett godartede, men en sjelden gang kan svulsten være malign og evt. metastasere. PG kan oppstå i alle aldere, men er vanligst i aldersgruppen 30-50 år. Det fleste PG oppstår spontant, uten kjent årsak, men noen er forårsaket av gen-mutasjoner som kan nedarves fra foreldre til barn. PG skiller stort sett ut katekolaminer, inklusiv adrenalin. Dette kan gi symptomer som høyt blodtrykk, hjertebank, hodepine, svetting og skjelving. Behandling av symptomgivende PG er kirurgi. Filmen viser en robotassistert laparoskopisk eksisjon av et symptomgivende paragangliom.
Foredrag: Nefrektomi venstre side

Foredrag: Nefrektomi venstre side

Et eksempel på venstresidig nefrektomi med transperitoneal tilgang. Relevant anatomi og tekniske aspekter illustreres.
Foredrag: Nefrektomi høyre side

Foredrag: Nefrektomi høyre side

Et eksempel på høyresidig nefrektomi med transperitoneal tilgang. Relevant anatomi og tekniske aspekter illustreres.
Foredrag om nefroureterektomi med LigaSure forsegling av blærecuffen

Foredrag om nefroureterektomi med LigaSure forsegling av blærecuffen

Foredrag om laparoskopisk nefroureterektomi for urothelialcancer i øvre urinveier. Her benyttes LigaSure forsegling av blærecuffen, en teknikk som ble beskrevet av Tsivian et al, og som er et alternativ til eksisjon av blærecuffen (transmural ureter inklusive ureterostiet) etterfulgt av sutur av tomien/ hullet i urinblæren, enten man gjør dette laparoskopisk eller man gjør denne delen av inngrepet ved åpen kirurgi. Foredraget vant prisen for beste endourologiske foredrag ved Høstmøte i 2008.
Umbilical plassering av kameraport, tips

Umbilical plassering av kameraport, tips

En kort film om hvordan man enkelt får tilgang til fri bukhule gjennom umbilicus for plassering av 12 mm trokar for laparoskopisk kamera.
Pyeloplastikk med 3 mm instrumenter

Pyeloplastikk med 3 mm instrumenter

Filmen demonsterer en laparoskopisk ureteropelvin overgangsplastikk a.m. Anderson-Hynes som utføres ved hjelp av 3 mm laparoskopiske instrumenter fra Aesculap, B. Braun. Bruk av 3 mm instrumenter egner seg spesielt godt ved laparoskopisk kirurgi hos barn, men også ved rekonstruktiv kirurgi hos både hos barn og voksne. Incidensen av ureteropelvin overgangsstenose (UP-overgangsstenose) i neonatal gruppen er omtrent 1:1500. Hos voksne er det imidlertid noe mer uklart hvor hypping tilstanden forekommer. I ca. 80 % av tilfellene forekommer det kryssende blodkar i voksen gruppen. Gullstandard behandling av symptomgivende UP-overgangsstenose er pyeloplastikk med laparoskopisk tilgang. Suksessraten ved kirurgi ligger mellom 88-100% når man ser på historiske resultater, men i studier de senere årene er det mange som rapporterer suksesrater på ca. 95 %. The success rate reported after laparoscopic pyeloplasty ranges from 88–100% which is comparable to that of the open approach [1]. In the hands of experienced surgeons, laparoscopic pyelo- plasty offers a less invasive alternative to open surgery with decreased morbidity, a shorter hospital stay, and less pain [2].
Nyrereseksjon med holdesutur

Nyrereseksjon med holdesutur

Historisk sett ble partiell nefrektomi, eller nefronsparende kirurgi, benyttet hos pasienter med tumor i solitær nyre, ved bilaterale svulster eller hos pasienter med kronisk nyresvikt der det var essensielt å spare så mye friskt nyrevev som mulig. Grunnet utvidet bruk av billeddiagnostikk, slik som CT og ultralyd, blir mer enn 60% av nyresvulster i dag oppdaget tilfeldig, det vil si uten at svulsten har gitt symptomer, hvor svulsten gjerne er liten, dvs. 4 cm eller mindre (T1). Studier har vist at 70% av nyresvulstene som oppdages i dag er ≤ 4 cm. Flere studier har vist at det er onkologisk like trygt å fjerne bare svulsten (T1) i stedet for hele nyret (radikal nefrektomi), og europeiske og amerikanske retningslinjer anbefaler derfor at det bør utføres nyrereseksjon der dette er teknisk mulig ved svulster under 4 cm i størrelse (T1). Filmen viser hvordan man ved hjelp av en holdesutur i nyret kan legge forholdene bedre til rette for reseksjon og rekonstruksjon ved apikal nyretumor.
Pyeloplastikk utfordrende

Pyeloplastikk utfordrende

Denne filmen viser en laparoskopisk venstresidig pyeloplastikk hvor det foreligger betydelige reaktive endringer i og omkring nyrebekkenet og proksimale ureter. Dette medfører kirurgiske utfordringer i forhold til å orientere seg i området, samt løse oppgaven med å gjenskape rimelige avløpsforhold for nyret. I tillegg demonstrerer filmen viktigheten av å inspisere operasjonsområdet nøye etter en avsluttet utfordrende pyeloplastikk…