Retrocaval ureter

Retrocaval forløpende ureter er en sjelden medfødt tilstand. Ved retrocaval ureter forløper ureter posteriort for vena cava i stedet for ventralt. Incidensen er antatt til å dreie seg om 1:1500, men det knyttes mye usikkerhet til dette forholdet. Fordelingen mellom kjønnene er 1:1. Man antar at mange med retrocaval ureter aldri får symptomer.

Eventuelle symptomer med for eksempel flankesmerter debuterer sjelden før i voksen alder, og da vanligvis i 30-40 års alderen. Flankesmerter skyldes hydronefrose grunnet trykk over ureter utøvet av vena cava eller knekkdannelse av den bakenforløpende ureter. Noen pasienter presenterer symptomer med pyonefrose, stein i øvre urinveier eller hematuri sammen med hydronefrose. Tilstanden er hyppigst forekommende på høyre side. Dersom tilstanden fremstår på venstre side, skyldes tilstanden som regel delvis eller fullstendig situs inversus eller dublikasjon av abdominal vena cava. Retrocaval ureter ble først beskrevet av Hochstetter i 1893.

Se filmen:

Klikk her