Nyhetsarkiv

Les våre tidligere saker.

Nyrereseksjon, kirurgisk tilgang

Retroperitoneal tilgang til nyre for tumorreseksjon, nefrektomi, nefroureterektomi eller rekonstruktivt inngrep på nyrebekken/ ureteropelvinovergang kan være fornuftig der man forventer adheranser i bukhulen etter tidligere kirurgi eller intraabdominal infeksjon. Historisk sett ble partiell nefrektomi,

Gastroøsofagal reflukssykdom

Lekkasje av syre fra magesekken opp i spiserøret kalles gastroøsofageal reflukssykdom. I engelsk litteratur kalles tilstanden GERD (gastroesophageal reflux disease). Symptomer på reflux er vanligvis halsbrann og sure oppstøt.

Benign prostatahyperplasi

Forekomst av benign prostatahyperplasi (BPH) øker med alderen. 25% av alle menn mellom 50 og 60 år, og mer enn 50% av alle menn over 60 år har symptomer på BPH. I USA regner man med at 15 millioner menn over 30 år har vannlatningsfortyrrelser

Paraøsofagalt hernie

Et paraøsofagalt hernie oppstår når den nederste delen av øsofagus, ventrikkelen og/el. andre organer så som colon, tynntarm, milten eller pankreas hernierer opp i thorax. Det deles opp i fire typer. Vanlige symptomer

Invaginasjon av blind-lukket løp i entero-entero-anastomose

Ved laparoskopisk gastric bypass anlegges det to anastomoser henholdsvis en gastro-jejuno anastomose (GE-anastomose) og en entero-entero anastomose (EE-anastomose). Lengden på tarmløpene kan variere.

Hydrocele i Nuck’s kanal

Nuck’s kanal ble første gang beskrevet av anatomen Anton Nuck i 1691. Det er en patent åpen lomme av peritoneum som strekker seg ned til labia majora hos kvinner. Det svarer til en patent processus vaginalis hos menn.

Blødninger under laparoskopi

Som ved åpen kirurgi kan ukontrollert blødning ved laparoskopi være forstyrrende eller kritisk. Blødninger kan oppstå under etablering eller avvikling av trokarer, under disseksjon frem til målorganet, eller av målorgane,t eller mens man utfører en ablativ eller rekonstruktiv prosedyre.

Overvekt og laparoskopi

Overvekt og fedme er økende over hele den industrialiserte delen av verden. I 2017 rapporterte WHO at 1,3 milliarder mennesker var overvektige med BMI mellom 25 og 30, mens mer enn 600 millioner mennesker hadde fedme (BMI > 30). Syv av de 10

Partiell nefrektomi versus radikal nefrektomi

Historisk sett var radikal nefrektomi standard behandling for nyrekreft, hvor nyrereseksjon (partiell nefrektomi) var reservert for absolutte indikasjoner

Intra-renale svulster

Ved høyvolum sentra er laparoscopisk nyrereseksjon blitt et vanlig inngrep ved spesielt små svulster i nyret, særlig der svulsten er mindre enn 4 cm og hvor man vurderer at det er teknisk mulig å utelukkende fjerne svulsten og ikke hele nyret. Med

Laparoskopisk total kolektomi

Laparoskopisk total kolektomi er fjerning av hele tykktarmen som utføres av forskjellige årsaker, for eksempel inflammatorisk tarmsykdom eller kreft. Enten kan man lage anastomose mellom ileum og rektum,

Low Anterior Resection

Lav fremre rektumreseksjon (Low Anterior Resection) er vanlig kirurgisk tilnærming for kreft i endetarmen. Ved inngrepet fjernes rektum med canceren, og deretter anlegges anastomose mellom sigmoideum/ colon og

Nyrereseksjon

Historisk sett ble partiell nefrektomi, eller nefronsparende kirurgi, benyttet hos pasienter med tumor i solitær nyre, ved bilaterale svulster eller hos pasienter med kronisk nyresvikt der

Høyresidig laparoskopisk hemicolectomi

Omfanget av lymfadenektomi ved kan påvirke det onkologiske utfallet ved høyresidig laparoskopisk hemicolectomi. Ved D1 lymfadenektomi

Sterilisering hos menn

Sterilisering er den sikreste prevensjonsmetoden som er kjent. Imidlertid er ingen prevensjonsmetoder 100% sikre. Vasectomi, eller mannlig sterilisering, er et kirurgisk inngrep der sædlederene, vas deferens, deles på begge sider, vanligvis gjennom et eller et par små hudsnitt på skrotum

Portlukking system

Lukking eller sutur av muskelfascie insisjonene etter laparoskopisk kirurgi er vanligvis enkelt og ukomplisert. Er pasienten imidlertid adipøs, kan det være vanskelig å få visualisert fascien for sutur.

Total laparoskopisk aortobifemoral bypass

Total laparoskopisk aortobifemoral bypass (LABF) er et alternativ til tradisjonell åpen aortobifemoral bypass (OABF). Laparoskopisk tilgang for indikasjonen avansert aortoiliakal okklusiv sykdom har vist seg å være gjennomførbar med fordeler som ved all annen laparoskopisk kirurgi som for eksempel mindre peroperativ blødning, redusert postoperativ smerte, kortere liggetid i sykehus (LOS) og kortere rekonvalesent periode før retur til normal aktivitet.

Atypiske nyrecyster

Bosniak klassifikasjon av nyrecyster. Cyster i nyrene er vanlig forekommende. For eksempel forekommer det cyster i nyrene hos 50 % av befolkningen over 50 år, og forekomsten av cyster i nyrene er økende med økende alder. Nyrecyster deles i to hovedkategorier, enten simple (benigne) eller kompliserte/ atypiske cyster (som kan være benigne eller mulig maligne).

Stenekstraksjon og re-pyeloplastikk

Re-pyeloplastikk (sekundær pyeloplastikk/ eng.:redo pyeloplasty) er tidligere omtalt på Laparoscopi.no. Det er ikke uvanlig at det forekommer nyrebekkensteiner ved ureteropelvin overgangsstenose, og filmen vi nå presenterer viser hvordan denne kombinasjonen av problemstillinger kan løses.

Nyrefunksjon etter nyrereseksjon

Ved partiell nefrektomi (nyrereseksjon) er det flere faktorer som vil ha betydning for endelig nyrefunksjon etter inngrepet. De viktigste

Urinblæredivertikkel

Blæredivertikler er definert som en herniering av urinblæreslimhinnen gjennom blæreveggen/ blæremuskulaturen. Divertiklet kommuniserer med

Sekundær pyeloplastikk

Re-pyeloplastikk (sekundær pyeloplastikk/ eng.:redo pyeloplasty) er et sjeldent inngrep da suksessraten ved både åpen og laparoskopisk pyeloplastikk i følge litteraturen ligger på ca. 95%.

Suturteknikk

Suturteknikk er vesentlig ved rekonstruktiv kirurgi. Dette gjelder også ved rekonstruktiv kirurgi ved laparoskopisk tilgang.

Hemostase ved laparoskopi

Adekvat hemostase er essensielt ved laparoskopisk kirurgi da ukontrollerbar blødning vil kunne skape betydelige komplikasjoner postoperativt, eller føre til laparotomi peroperativt for å få nødvendig kontroll med blødningen.

Inguinal hernie og testisretensjon

Inguinal hernier (lyskebrokk) er en svært vanlig lidelse. For eksempel utføres det mer enn 800 000 lyskebrokk operasjoner hvert år i USA. Lyskebrokk utgjør ca. 75% av alle bukveggsbrokk. Risikoen for å utvikle et lyskebrokk i løpet av livet er ca. 27% for menn og 3% for kvinner.

Enucleasjon av nyretumores

Enucleasjon av små nyretumores (<4 cm) er et alternativ til reseksjon av tumor. Det foreligger studier som viser at alle svulster er omgitt av en pseudokapsel av bindevev som tillater "utskrelling" av en nyretumor fremfor reseksjon med en brem av friskt nyrevev omkring tumor.

Små nyresvulster

Incidensen av nyretumores er økende. Majoriteten av nyretumores er asymptomatiske og oppdages tilfeldig (60%) mens de ennå er små (≤ 4 cm). Nefronsparende kirurgi er standard behandling for små nyretumores, så sant dette er teknisk mulig.

Pyeloplastikk

Pyeloplastikk med laparoskopisk tilgang er gullstandard behandling av symptomgivende ureteropelvin-overgangsstenose. Suksessraten er på 95%.

Appendektomi

Appendisitt er den vanligste årsak til intraabdominal infeksjon hvor det er behov for kirurgi. Emnet er tidligere omtalt, og vi viser til nyhetsarkivet under fanen «Ressurser» for mer utfyllende informasjon om temaet.

Ureteral lysstent

Lysstenter kan benyttes ved både laparoskopiske og åpne kirurgiske inngrep, og er spesielt gunstige å benytte der man forventer reaktive forhold intraabdominalt ved inngrep på ureter, colon og genitalia interna.

Binyresvulster

Binyresvulster kan være hormonproduserende eller ikke-hormonproduserende, de kan være benigne eller maligne. Fra binyrebarken nevnes adrenocorticalt adenom er f.eks. en benign tumor, mens adrenocorticalt carcinom er en høygradig malign tumor.

Persisterende urachus

Urachus er lokalisert mellom peritoneum og transversalis fascien og strekker seg fra blære-apex til umbilicus. Urachus ligger i midtlinjen i nedre del av abdomen, mellom de to umbilcal ligamentene, som er restene av umbilicalarteriene. I første halvdel av fosterlivet er urachus forbindelsen til allantois, som ligger utenfor embryoet, og som er en del av placenta og som har betydning for ernæring og stoffutveksling (også avfallstoffer) hos fosteret.

Akutt appendisitt

Appendisitt er den vanligste årsak til intraabdominal infeksjon hvor det er behov for kirurgi. Risikoen for å utvikle appendisitt i løpet av livet er  5-10 % med høyest forekomst mellom 15-25 års alder. Perforasjonsraten anslås til 15-30 %, men er betraktelig høyere hos eldre pasienter og små barn, trolig grunnet forsinket diagnostikk. Årlig får vel 100 per 100.000 personer akutt blindtarmbetennelse i Norge. På verdensbasis er forekomsten av akutt blindtarmbetennelse avtakende uten at man kjenner årsaken til dette.

Retrocaval ureter

Retrocaval forløpende ureter er en sjelden medfødt tilstand. Ved retrocaval ureter forløper ureter posteriort for vena cava i stedet for ventralt. Incidensen er antatt til å dreie seg om 1:1500, men det knyttes mye usikkerhet til dette forholdet. Fordelingen mellom kjønnene er 1:1. Man antar at mange med retrocaval ureter aldri får symptomer.

Retroperitoneale blødninger

Retroperitoneal blødning skyldes som oftest rumpert lumbalt aortaaneurisme, men kan også skyldes patologiske tilstander i andre retroperitoneale organer som nyre, binyre, muskulatur på bakre bukvegg, samt spontanblødning i vener som rumperer.

Utprøving av ViKY® robot

Det finnes flere roboter til bruk for kirurgi på markedet, noen er bedre kjent enn andre. Vi presenterer her vår erfaring med roboten ViKY® EP, hvor EP står for Endoscope Positioner. ViKY® holder og styrer kameraet (laparoskopet). Enheten er kompakt, enkel og sikker i bruk. Den styres med stemmen eller en pedal.

Vesikovaginal fistel

En vesikovaginal fistel er en kanal som er oppstått mellom urinblæren og vagina, og som presenterer seg ved at pasienten er inkontinent for urin. Urinen lekker fra urinblæren til vagina. De vanligste årsakene til en vesikovaginal fistel er iatrogen fistel etter for eksempel gynekologisk kirurgi, etter obstetriske traumer, strålebehandling mot bekkenet og cancer.

Ureteropelvin overgangsstenose

Incidensen av ureteropelvin overgangsstenose (UP-overgangsstenose) i neonatal gruppen er omtrent 1:1500. Hos voksne er det imidlertid noe mer uklart hvor hyppig tilstanden forekommer, da debut av typiske symptomer på UP-overgangsstenose kan forekomme i alle aldere, dog hyppigst i ung voksen alder. I ca. 80 % av tilfellene i voksengruppen skyldes stenosen kryssende blodkar. Andre årsaker til UP-overgangsstenose er muskelhypertrofi i UP-overgangen, sequele etter fastsittende stein i UP-overgangen etc. Gullstandard behandling av symptomgivende UP-overgangsstenose er pyeloplastikk med laparoskopisk tilgang.

Vesikorektal fistel

De vanligste årsakene til vesikorektal fistel er divertikulitt, Crohn`s sykdom, strålebehandling mot bekkenet, traumer og cancer. Dessuten kan vesikorektal fistel oppstå etter kirurgi i bekkenet. En vesikorektal fistel presenterer seg vanligvis med pneumaturi, faecaluri, hematuri og recidiverende urinveisinfeksjoner med feber. Noen ganger kan pasienten oppleve urinavgang per rektum eller magesmerter.

Infeksjonsnyrer

Nyreabcesser er enten intrarenale, eller har utgangspunkt i en infisert nyrecyste, eller er lokalisert til nyrebekkenet, ofte som en følge av komplett obstruksjon for eksempel grunnet infisert nyrestein (pyocalyx). Etter akutt behandling med drenasje av abcessområder og antibiotika, kan nefrektomi være en løsning for å hindre nye tilfeller av alvorlig infeksjon med utgangspunktet i nyren, spesielt dersom nyrefunksjonen er utslukket.

Nytt: Se filmene på nettbrett!

Endelig! Vi kan med glede informere om at nettsiden Laparoscopi.no nå er oppdatert til å kunne vise film på nettbrett, samt på mange smarttelefoner. Flere har etterlyst muligheten til å kunne se på filmene på andre digitale plattformer enn på PC og Mac, samt til å se filmene via 3G eller 4G nettet.

Nyrereseksjon - sutur med V-loc™

Økende grad av radiologisk utredning fører til at flere nyretumores oppdages, samt at svulstene ofte oppdages på et tidlig stadium hvor de er små. Svulstene er dermed potensielt tilgjengelige for reseksjon av tumor fremfor at hele nyret fjernes.

Singel port nefrektomi

Singel port kirurgi (SPS) utføres i økende grad i Norge og ellers i land vi kan sammenlikne oss med. Singel port kirurgi er mest benyttet innen gastrokirurgisk virksomhet, men også i gynekologisk og urologisk kirurgi er tilgangen benyttet.

Flankesmerter og nyrecyster

Flanke- eller ryggsmerter kan ha mange forklaringer, som myalgier, nevrogene smerter, nyre- eller urinlederstener for å nevne noen av de hyppigste årsakene. Av og til kan smertene ha sin årak i mer sjeldne tilstander, som for eksempel nefroptose eller nyrecyster.

Nefropeksi og nefroptose

Filmen viser tekniske aspekter ved laparoskopisk nefropeksi ved symptomatisk nefroptose eller ren mobile. Nefroptose blir gjerne definert som en bevegelse av nyren på mer enn 5 cm, eller mer enn to ryggvirvelhøyder når man skifter stilling fra liggende til stående. Imidlertid er de fleste med en så stor bevegelighet av nyrene uten symptomer da noen mener at inntil 20 % av kvinner kan oppfylle kriteriet for nefroptose. Det skal i denne sammenhengen også nevnes at inntil 20 % av de med nefroptose kan ha symtomer og kan ha behov for behandling. Typiske symptomer er smerter, eventuellt ledsaget av kvalme, som opptrer i oppreist stilling, og som lindres når pasienten ligger.

Salvage RALP

Salvage prostatektomi er annengangs lokal behandling med kurativ intensjon etter biokjemisk recidiv etter radikal stråleterapi for prostatacancer. Til tross for at man i dag behandler lokalisert og lokalavansert prostatacancer med store stråledoser og med meget målrettet og avansert strålebehandling, får omtrent en tredel av pasientene biokjemisk recidiv. Salvage prostatektomi er ikke særlig utbredt fordi man har ansett prosedyren som teknisk utfordrende, samt at det er stor risiko for alvorlige komplikasjoner og plagsomme bivirkninger som f. eks. urininkontinens. Men med moderne stråleterapi og bedret kirurgisk teknikk blant annet med robotassistert kirurgi, viser det seg at risikoen er betydelig redusert sammenliknet med tidligere serier med salvage prostatektomi.

Preoperativ nyrearterieembolisering ved laparoskopisk nefrektomi

Preoperativ nyrearterieembolisering ved nefrektomi er en metode som først ble beskrevet i 1973 som en prosedyre der devaskulariseringen letter kirurgien ved at det dannes et ødematøst sjikt rundt nyret, samt at metoden gir mulighet til å sette av nyrevenen tidlig i inngrepet - eventuelt før nyrearterien avsettes. Nyrearterieembolisering er også blitt benyttet som en palliativ prosedyre på pasienter som er vurdert som inoperable og som har besværlige symptomer av sin nyretumor.

Robotassistert laparoskopisk partiell nefrektomi

Økende bruk av radiologiske utredning for blant annet magesmerter, samt radiologisk utredning som ledd i kontroller etter behandling for kreft, fører til at flere nyresvulster oppdages tilfeldig. Dette fører til at flere nyresvulster oppdages på et tidligere stadium hvor de er mindre i størrelse og hvor sannsynligheten for spredning er beskjeden.

Rocco sutur med V-loc™: alternativ vesico-uretral anastomose ved RALP

Vi har nylig presentert en film som demonstrerer hvordan den vesico-uretrale anastomosen ved RALP kan syes med spesialsuturen V-loc™ (Covidien) etter van Velthovens prinsipp. I denne filmen viser vi hvordan man kan implementere en Rocco sutur i anastomosen.

V-loc™ sutur ved vesico-uretral anastomose ved RALP

Ved robotassistert laparoskopisk radikal prostatektomi (RALP) er det alminnelig å sy den vesico-uretrale anastomosen med fortløpende sutur. I RALP-filmen syes anastomosen fortløpende med to suturer med to nåler knyttet i hverandre med van Velthoven teknikk. Vi vil vise hvordan anastomose-teknikken kan forenkles ved bruk av spesialsuturen V-loc™.

RALP

Prostatacancer er den vanligste urologiske canceren i Norge med med enn 4168 nye tilfeller i 2008. Et økende antall i pasientgruppen henvises for radikal kirurgi, og spesielt henvises pasientene til høyvolumsentra som benytter robot. Omtrent 80 % av de radikale prostatektomiene utføres nå med RALP; RobotAssistert Laparoskopisk radikal Prostatektomi.

Robot-assistert laparoskopisk utvidet lymfeglandeltoilette ved prostatacancer

Dette er en film som viser et robot-assistert utvidet glandeltoilette i bekkenet i sammenheng med at man gjør en robotassistert radikal prostatectomi for lokalisert eller lokalavansert prostatacancer. "Nasjonalt handlingsprogram for behandling og oppfølging av prostatakreft" fra 2009 anbefaler at man gjør utvidet glandeltoilette i bekkenet hos pasienter med lokalisert/ lokalavansert prostatkreft med intermediær eller høy risikoprofil. EAU-Guidelines fra 2010 går enda lengre da de sier at "begrenset lymfeglandeldisseksjon ikke lenger bør utføres". De sier m.a.o. at: skal man gjøre lymfeglandeltoilette ved prostatacancer, så bør det gjøres utvidet glandeltoilette.

Robot-assistert laparoskopisk radikal cystectomi

Filmen presenterer en robot-assistert laparoskopisk radikal cystectomi, hvor det etter gjeldende retningslinjer også utføres utvidet iliacalt lymfeglandeltoilette på begge sider. Da Vinci robot fra Intuitiv Surgery benyttes.

Prostatakreft og bekkenglandeltoilette

Hos pasienter med prostatakreft som defineres i gruppene med middels- og høy risiko, er det viktig å utføre lymfeglandeldisseksjon i bekkenregionen. Det er mest utbredt å gjøre såkalt begrenset lymfekjerteldisseksjon, dvs. disseksjon svarende til obturatoriusstrengen. Imidlertid foreligger det data som støtter at man heller bør gjøre et utvidet glandeltoilette. Filmen som nå presenteres, demonstrer hvordan man utfører en utvidet iliacal lymfeglandeldisseksjon.

Tips og triks

I verktøykassen er det lagt til to filmer i Tips & Triks-skuffen. En av filmene omtaler nyrereseksjon og bruk av TachoSil®. Den andre filmen viser hvordan man på en rask og trygg måte skaffer tilgang til peritonealhulen gjennom umbilicus.

Endelig!

En ny film kan studeres. Filmen demonstrerer en laparoskopisk radikal tumor-nefrektomi på venstre side. Her testes den nye LigaSure 5 mm (The New LigaSure 5 mm) som disseksjons- og ligeringsverktøy.

Varicocele testis

Det er lagt til en film om varicocele-ligatur. Behandling av varicocele er et kontroversielt tema. Skal varicoceler behandles? Hvem skal eventuelt behandles? Hvilken metode er best?

Ny film!

Filmen viser en laparoskopisk nefroureterektomi hvor vi benytter såkalt Pluck-teknikk.

Fenger plastikk m.m.

Fenger plastikk er for mange ukjent i forbindelse med kirurgisk behandling av ureteropelvine overgangsstenoser.

Nye filmer

To nye filmer vil presenteres fredag 20 november 2009.

Invitasjon!

Nettsiden ble ferdigstilt og tilgjengelig 20. oktober. Responsen og tilbakemeldingene fra kolleger og firmakontakter på Høstmøtet var svært positive.

Lansering

Velkommen til en norsk nettside for laparaskopi der formålet er å skape en plattform som skal inspirere både til å starte opp med laparoskopiske inngrep og stimulere til videre utvikling innen dette feltet.

Høstmøte 2009

Høstmøte 2009 holdes nå for 85. gang i regi av Norsk Kirurgisk Forening.