Partiell nefrektomi versus radikal nefrektomi

Historisk sett var radikal nefrektomi standard behandling for nyrekreft, hvor nyrereseksjon (partiell nefrektomi) var reservert for absolutte indikasjoner

slik som ved singel nyre med tumor. De siste 20 år har imidlertid partiell nefrektomi blitt anbefalt som behandling ved små (primært ≤ 4 cm) nyresvulster dersom svulsten oppfattes å være teknisk mulig å resesere. Denne endringen av kirurgisk tilnærming er drevet av to forhold primært, nemlig at det onkologisk er et like godt alternativ å gjøre nyrereseksjon som å utføre nefrektomi ved små, teknisk resektable svulster, samt at nyrereseksjon vil kunne redusere sjansen for utvikling av kronisk nyresvikt, noe som igjen vil kunne føre til øket total overlevelse for pasientgruppen. Dette er rapportert i obeservasjonsstudier tidligere. Imidlertid stilles det nå spørsmål ved om det faktisk er riktig at total overlevelse øker ved nyrereseksjon fremfor nefrektomi i en nylig randomisert studie, EORTC 30904, samt at nylige observasjonsdata også stiller spørsmål om totaloverlevelse øker ved nyrereseksjon (nefronsparende kirurgi). 

I artikkelen som er referert nedenfor diskuterer disse forholdene. 

Det er derfor viktig å stille seg spørsmålet om hvorvidt nyrereseksjon fremfor nefrektomi er rimelig hos visse risikogrupper som eldre og/ eller komorbide og skjøre pasienter. Trygg kirurgi begrepet omfatter en pre- og per-operativ vurdering om hva pasienten er best tjent med; nefrektomi eller nyrereseksjon…


Artikkel det refereres til:

«Partial versus radical Nephrectomy for the clinical T1a Renal mass»

Boris Gershman, Bradley C. Leibovich, Simon P.Kim

European Urology Focus 5 (2019) 970-972


Filmen viser tips ved laparoskopisk nyrereseksjon, samt de-roofing av en nyrecyste.

Se filmen:
Klikk her