Nyrereseksjon

Historisk sett ble partiell nefrektomi, eller nefronsparende kirurgi, benyttet hos pasienter med tumor i solitær nyre, ved bilaterale svulster eller hos pasienter med kronisk nyresvikt der

det var essensielt å spare så mye friskt nyrevev som mulig. Grunnet utvidet bruk av billeddiagnostikk, slik som CT og ultralyd, blir mer enn 60% av nyresvulster i dag oppdaget tilfeldig, det vil si uten at svulsten har gitt symptomer, hvor svulsten gjerne er liten, dvs. 4 cm eller mindre (T1). Studier har vist at  70% av nyresvulstene som oppdages i dag er ≤ 4 cm. Flere studier har vist at det er onkologisk like trygt å fjerne bare svulsten (T1) i stedet for hele nyret (radikal nefrektomi), og europeiske og amerikanske retningslinjer anbefaler derfor at det bør utføres nyrereseksjon der dette er teknisk mulig ved svulster under 4 cm i størrelse (T1). 


Klikk her