Invaginasjon av blind-lukket løp i entero-entero-anastomose

Ved laparoskopisk gastric bypass anlegges det to anastomoser henholdsvis en gastro-jejuno anastomose (GE-anastomose) og en entero-entero anastomose (EE-anastomose). Lengden på tarmløpene kan variere.

Ved begge anastomoser er det viktig at man ikke etterlater et langt blindlukket tarmløp, som kan skape problemer på sikt. Ved GE-anastomosen kalles et slikt blindlukket løp Candy-Cane og dette kan gi problemer i form av bla. obstruksjon og regurgitasjon. Ved EE-anastomosen kan der også oppstå et blindlukket løp, som i den presenterte kasustikken ga intermitterende invaginasjons episoder med bla. smerter. 

Det er derfor viktig at tarmen deles tett ved anastomosen for å unngå utvikling av blind-lukkede tarmender og at et eventuelt blindlukket tarmsegment reseseres og fjernes. 


Vi presenterer en kasustikk med en 35 år gammel kvinne som hadde blitt operert med laparoskopisk gastric bypass 3 år tidligere. Hun ble i etterkant av dette operert for intern herniering i forbindelse med graviditet. I tillegg hadde hun grunnet kroniske magesmerter også gjennomgått en diagnostisk laparoskopi med normale funn. Hun hadde oppsøkt sykehuset flere ganger med diffuse magesmerter. Under innleggelsen ble der tatt en CT abd/bekken som viste et invaginat i alimentærløpet i relasjon til EE-anastomosen. 

Det ble funnet indikasjon for akutt operasjon. 


Portplassering: 12mm Visiport til venstre for umbilicus, en 12mm trokar til høyre for umbilicus, en 5mm trokar i venstre flanke og en 5mm trokar til høyre for umbilicus. 


Henviser videre til video.


Operatør Eivind Warberg/ Assistent Anne-Helene Krog


Se filmen:

Klikk her