Intra-renale svulster

Ved høyvolum sentra er laparoscopisk nyrereseksjon blitt et vanlig inngrep ved spesielt små svulster i nyret, særlig der svulsten er mindre enn 4 cm og hvor man vurderer at det er teknisk mulig å utelukkende fjerne svulsten og ikke hele nyret. Med

erfaring,  moderne kirurgisk teknikk og utstyr kan grensen for hva som teknisk mulig å resersere tøyes - og man kan utføre kirurgien på en trygg og god måte med onkologisk like gode resultater som ved nefrektomi.


Historisk sett ble partiell nefrektomi, eller nefronsparende kirurgi, benyttet hos pasienter med tumor i solitær nyre, ved bilaterale svulster eller hos pasienter med kronisk nyresvikt der det var essensielt å spare så mye friskt nyrevev som mulig. Grunnet utvidet bruk av billeddiagnostikk, slik som CT og ultralyd, blir mer enn 60% av nyresvulster i dag oppdaget tilfeldig, det vil si uten at svulsten har gitt symptomer, hvor svulsten gjerne er liten, dvs. 4 cm eller mindre (T1). Studier har vist at  70% av nyresvulstene som oppdages i dag er ≤ 4 cm. Studier har vist at det er onkologisk like trygt å fjerne bare svulsten (T1) i stedet for hele nyret (radikal nefrektomi), og europeiske og amerikanske retningslinjer anbefaler derfor at det bør utføres nyrereseksjon der dette er teknisk mulig ved svulster ≤ 4 cm (T1). 

Se filmen:


Klikk her